Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2012

Razporaz
niezdecydowanie to chyba najgorsze co może być...
     
Reposted fromyoo yoo viaPjbbbv Pjbbbv
Razporaz
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaPjbbbv Pjbbbv
Razporaz
" Kiedy ma się dwadzieścia lat, to klęska jest jeszcze przygodą. "
— Hłasko
Reposted fromzabije zabije viaPjbbbv Pjbbbv
Razporaz
3077 bf60 390
Reposted frommarmolada marmolada viaPjbbbv Pjbbbv
Razporaz
5796 dc5a
Everyday. 
Reposted fromcaraseen caraseen viaPjbbbv Pjbbbv
Razporaz
...
Reposted fromcube cube viaPjbbbv Pjbbbv
Razporaz
3296 5bf7 390
Reposted fromrudely rudely viaPjbbbv Pjbbbv
Razporaz
2079 873e 390
Reposted fromsavor savor viaspadachron spadachron
Razporaz
nawet nie zauważyłam kiedy przestałam czekać  na wiadomości od ciebie.
Razporaz
Zawsze mam wrażenie, że ludzie mnie nie lubią. 

March 02 2012

Razporaz
4739 c055 390
Reposted fromillgresi illgresi viasuee suee
Razporaz
6836 68b9 390
The Kiss - Klimt
Reposted fromciciross ciciross viasuee suee
6326 32a9 390
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viasuee suee
Razporaz
6574 2867 390
Reposted fromunklegrazer unklegrazer viasuee suee

March 01 2012

Razporaz
7016 b529 390
Reposted fromdeusexmachina deusexmachina viabananashow bananashow
Razporaz

  

Razporaz
Zupa to miejsce w którym mogę wszystko. Przyznam się do tego kogo kocham, w kim się zakochałam, kogo nienawidzę, za kim tęsknie, a kogo bym zabiła.
— wystarczy ją przejrzeć
Reposted fromalmostlover almostlover viabananashow bananashow
Razporaz
Wiosną (...) znów się będzie chciało żyć, nie tylko spać.
— Muzyka Końca Lata, Wiosna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaPjbbbv Pjbbbv
Razporaz
1022 5ec4 390
Reposted fromnierobimi nierobimi viamagicautumn magicautumn
Razporaz
Czy jest coś co byś zmienił ?
Gdybyś mógł przeżyć życie jeszcze raz?
— emma hewitt
Reposted fromindependentt independentt viamartexxx martexxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl